Strategie

 
 

MAP Depot is als multidisciplinaire projectorganisatie de sparring partner van KMO’s, overheden en sociale ondernemingen om strategische adviezen en oplossingen op maat aan te reiken voor vraagstukken met een ruimtelijk-economische dimensie.


Door de combinatie van een gedegen bouwkundige, juridisch-planologische, economische en toeristische kennis slaagt het bureau er in om haar cliënteel een onderbouwd en realistisch advies te verlenen. Dit vertaalt zich concreet in strategische beleidsplannen, masterplannen, kosten-baten analyses, (toeristische) productontwikkeling, ...


MAP Depot streeft ernaar om studies vanuit eenzelfde methodiek aan te vatten. Vanuit een grondige analyse wordt een visie vooropgesteld. De visie vertalen we in een weloverwogen slagzin die gaat fungeren als ‘kapstok’.


Uit de visie zullen een aantal strategische actieprogramma’s gedefinieerd worden. Elk actieprogramma heeft 1 belangrijk deelaspect van de totaalvisie als thema.


Visie - strategische actieprogramma's - projecten

Per actieprogramma worden meerdere projecten voorgesteld. Deze projecten kunnen verder uitgewerkt worden en getoetst op implementeerbaarheid. Indien een project niet (direct) realiseerbaar is, blijven de andere bestaan! Deze aanpak zorgt voor een wervend karakter. Elk project dient het grotere geheel. Nieuwe ideeën kunnen makkelijk geordend worden in een actieprogramma en getoetst worden aan de visie.

 
/strategie.php